กาแฟอินทรีย์ หรือ Organic Coffee

ปัจจุบันกาแฟออร์แกนิกเป็นที่นิยมในตลาดโลก เนื่องจากกระแสของการห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังผลิตได้ในปริมาณไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งในไร่สำหรับทำไร่กาแฟออร์แกนิก ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้กาแฟออร์แกนิกมีราคาที่ค่อนข้างสูง

กาแฟอินทรีย์ หรือ Organic Coffee

เป็นกาแฟคั่วบดหรือกาแฟสดที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก ไร่กาแฟออร์แกนิกจะได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ โดยไม่ใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลงเลย ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม หรือการฆ่าเชื้อโรคด้วยการฉายรังสี เป็นกาแฟที่ปลูกบนพื้นดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี การรักษาสภาพดินทำโดยเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก หรือปลูกพืชคลุมดิน หรือการใช้ปุ๋ยจากพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชใช้กรรมวิธีทางธรรมชาติหรือางชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ แม้แต่สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่เติบโตตามธรรมชาติ จึงมีรสชาติและคุณค่าครบถ้วนค่ะ ด้วยเหตุนี้กาแฟอินทรีย์จึงทำให้ผู้ดื่มมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ในปัจจุบัน สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) ถือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะต้องมีขั้นตอนการผลิตดังนี้

 • พื้นที่เพาะปลูกต้องไม่เคยมีการทำเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และ เน้นการใช้สารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เป็นต้น
 • ไม่ใช้สารสังเคราะห์ป้องกันหรือกำจัด สัตว์และแมลงที่เป็นศัตรูพืช
 • ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
 • ไม่ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นความเจริญเติบโตของพืช

Organic-coffee-seedlings

 

(http://globalorganiccoffee.com/wp-content/uploads/2013/11/Organic-coffee-seedlings.jpg)

จุดเด่นของกาแฟอินทรีย์ หรือ Organic Coffee คือ

 • มีการกำหนดมาตรฐานและทำการตรวจสอบทั้งสภาพแวดล้อมและการบำรุงรักษาต้นกาแฟไม่ให้มีการ ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนหรือตกค้างมากับกาแฟ
 • Organic Coffee จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า Premium เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงแต่มีปริมาณน้อย
 • Organic Coffee ได้การรับรองว่ามีรสชาติดีกว่ากาแฟที่ปลูกโดยใช้สารเคมี ขณะที่มีราคาขาย ใกล้เคียงกัน หรือสูงกว่าเล็กน้อย

การเพาะปลูกและการดูแลรักษากาแฟอินทรีย์ หรือ Organic Coffee

 • ต้องปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร
 • ได้รับน้ำในปริมาณที่พอเพียงจากน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาลเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี รวมถึงการได้รับน้ำจากแม่น้ำ ลำธารตามธรรมชาติ
 • อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส
 • ปลูกโดยการเว้นระยะห่างระหว่างต้นที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นกาแฟแต่ละต้นได้รับสารอาหารที่ เพียงพอต่อการให้ผลผลิตที่ดี ซึ่งจะจำกัดปริมาณไว้ที่ 400 ต้นต่อพื้นที่ 1 ไร่
 • การดูแลรักษาจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทุกชนิดแต่จะใช้ปุ๋ยธรรมชาติจากมูลสัตว์
 • หากเกิดโรคหรือถูกแมลงศัตรูพืชทำลายจะทำการตัดส่วนนั้นทิ้งแทนการฉีดสารเคมี

ที่มา : coffee4home