ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของชาสมุนไพร

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดจากชาสมุนไพร 12 ชนิดได้แก่ เก๊กฮวย, ขิง, คำฝอย, ชาเขียว, ชาอูลอง, ชาฝรั่ง, มะตูม, รางจืด, หญ้าหวาน, หม่อน, แห้มและเห็ดหลินจือ โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย แล้วตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH scavenging assay

Lactation-Specialty-Handcrafted-Loose-Leaf-Tea-by-Cozy-Leaf

โดยอาศัยการทำปฏิกิริยาระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระกับ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical(DPPH) พบว่าสารสกัดจากชาเขียว, ชาอูลอง, ชาฝรั่ง, รางจืด, หญ้าหวาน, หม่อน, เก๊กฮวย, ขิง, มะตูม, เห็ดหลินจือ, แห้มและคำฝอย ให้ค่า EC50 7.04, 7.19, 7.37, 21.31, 34.42, 70.50, 75.08, 92.50, 104.10, 110.79, 129.33 และ 129.83 ตามลำดับ ซึ่งสารสกัดจากชาเขียวให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด และดีกว่าสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน Butylated hydroxy toluene (BHT) ซึ่งมีค่า EC50 18.73 แต่ต่ำกว่าสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน Vitamin C ซึ่งมีค่า EC50 5.05

สรุปได้ว่า สารสกัดจากชาเขียวให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด โดยมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับชาอูลองและชาฝรั่ง

โดย: นายศิริพล เตชะโสภณ,นายสันติ นิ่มน้อย ปีการศึกษา: 2546 กลุ่มที่: 36
อาจารย์ที่ปรึกษา: วันดี กฤษณพันธ์ , รุ้งตะวัน สุภาพผล ภาควิชา: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
คำค้นหา: สารต้านอนุมูลอิสระ, ชาสมุนไพร, Antioxidant, Herbal tea

The determination of antiradical scavenging activity in 12 herbal tea i.e. Chrysanthemum indicum Linn., Zingiber officinale Roscoe, Carthamus tinctorius Linn., green tea, Oolong tea, black tea, Aegle marmelos ( Linn.) Corr., Thunbergia laurifolia Linn., Stevia rebaudiana Bertoni, Morus alba Linn., Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. and Ganoderma lucidum (Fr.) Karst, extracted with water was done using a DPPH scavenging assay. The radical scavenging reaction was tested with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) using butylated hydroxy toluene(BHT) and vitamin C as standards. EC50 of the extracts of green tea, Oolong tea, black tea, Thunbergia laurifolia, Stevia rebaudiana, Morus alba, Chrysanthemum indicum, Zingiber officinale, Aegle marmelos, Ganoderma lucidum, Coscinium fenestratum and Carthamus tinctorius were found to be 7.04, 7.19, 7.37, 21.31, 34.42, 70.50, 75.08, 92.50, 104.10, 110.79, 129.33 and 129.83, respectively. The EC50 of BHT and vitamin C were 18.73 and 5.05. We concluded that the green tea extract showed the most potent antiradical scavenging property. However, the activities of the green tea, Oolong tea and black tea were not much different.

ที่มา : pharmacy.mahidol.ac.th