Espresso ที่ไม่สมบูรณ์

นานมาแล้วเคยเขียนเกี่ยวกับ Espresso ที่สมบูรณ์ สำหรับนักชงและนักดื่มกาแฟทั้งหลาย ที่จะต้องมีตัวเลขประจำใจ เพื่อชง Espresso ที่สมบูรณ์ ออกมา วันนี้มาพูดถึง Espresso ที่ไม่สมบูรณ์ กันบ้าง ว่าเป็นอย่างไร มีปัจจัยจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร

Read more